Πληροφορίες

Ο βασικός στόχος του Biz4Fun είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των νέων, ως επί το πλείστον άπειρων ατόμων, στην αγορά εργασίας στις χώρες των εταίρων. Οι νέοι συνήθως έχουν πολλές διαφορετικές ιδέες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τις υλοποιήσουν λόγω έλλειψης θάρρους, κεφαλαίων ή ικανοτήτων ...

Πρόγραμμα σπουδών και σενάρια μάθησης του μαθήματος Biz4Fun

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στη μελέτη και καταγράφει τις βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη επωαστηρίων τεχνολογίας και επιτυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Περιεχόμενα μαθήματος και ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ-OER)

Οι ΑΕΠ(OER) θα καθοδηγήσουν τους νέους επαγγελματίες στα θέματα και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ίδρυση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης.

3Δ Εικονικός Κόσμος και κοινωνικό παιχνίδι

Ο 3Δ Εικονικός Κόσμος φιλοξενεί το OER και το παιχνίδι. Θα αναπτυχθεί με τη χρήση γνώσης από επιτυχημένους αρχάριους και την αξιοποίηση των αναπτυχθέντων ΑΕΠ. Η ιδέα του παιχνιδιού βασίζεται στην πραγματική  λειτουργία μιας εταιρείας. Ο εκπαιδευόμενος/avatar μπορεί να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση και να την διαχειριστεί από την αρχή. Το παιχνίδι έχει λίγα επίπεδα και να περάσει κάποιος στα υψηλότερα επίπεδα απαιτείται να εκπληρώσει συγκεκριμένες εργασίες και δραστηριότητες.