Πληροφορίες

Ο βασικός στόχος του Biz4Fun είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των νέων, ως επί το πλείστον άπειρων ατόμων, στην αγορά εργασίας στις χώρες των εταίρων. Οι νέοι συνήθως έχουν πολλές διαφορετικές ιδέες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τις υλοποιήσουν λόγω έλλειψης θάρρους, κεφαλαίων ή ικανοτήτων ...

Πρόγραμμα σπουδών & Περιεχόμενο του έργου Biz4Fun - πώς να αναπτύξετε μια επιτυχημένη επιχείρηση (O1)

Η σχεδίαση του προγράμματος σπουδών βασίστηκε στη μελέτη και ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη εκκολαπτηρίων τεχνολογίας και επιτυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο 3D εικονικός κόσμος του Biz4Fun και το κοινωνικό παιχνίδι (O2)

Ο 3D Εικονικός Κόσμος φιλοξενεί το ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό (OER) και το παιχνίδι επεξεργάστηκε με τη χρήση γνώσης απο επιτυχημένες startup επιχειρήσεις και με τη χρήση των ανεπτυγμένων εκπαιδευτικών πόρων. Η ιδέα του παιχνιδιού βασίζεται σε μια πραγματικά νεοσύστατη εταιρεία. Ο μαθητής/avatar θα μπορεί να ιδρύσει μια νεοσύστατη εταιρεία και να τη διαχειρίζεται από την αρχή. Το παιχνίδι έχει μερικά επίπεδα και, για να περάσει στο υψηλότερο επίπεδο, απαιτεί την πλήρη ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών και δραστηριοτήτων.

Το online ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό του Biz4Fun (O3)

Το εκπαιδευτικό υλικό θα καθοδηγήσει νέους επαγγελματίες για τα μαθησιακά θέματα και τις δεξιότητες που χρειάζονται περισσότερο για τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας επιχείρησης.

Εγχειρίδιο για το κοινωνικό παιχνίδι Biz4Fun ή πώς να κάνετε την επιχειρηματικότητα πιο κατανοητή (O4)

Ο σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με τον 3D εικονικό κόσμο του Biz4Fun και το κοινωνικό παιχνίδι και τις λειτουργίες του. Εκτός από μια επισκόπηση των σεναρίων μάθησης και των διαθέσιμων δραστηριοτήτων, το Εγχειρίδιο σκοπεύει να αναδείξει τις δυνατότητες καινοτομίας του έργου Biz4Fun Project, παρέχοντας προτάσεις για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος και κοινωνικού παιχνιδιού για μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση